časté dotazy

Jak postupovat při úmrtí?

Při úmrtí v bytě je nutné zavolat na číslo 155 (zdravotnická záchranná služba) nebo obvodního lékaře.  Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě pak zanechá list o prohlídce zemřelého. Tento doklad zmocňuje pracovníky Pohřební služby k převozu.

Převoz zemřelého objednáte na bezplatné lince 800 321 138. Pracovníci naší Pohřební služby pak zajistí převoz zemřelého na základě Vaší objednávky. Jsme Vám k službám 365 dní v roce 24 hodin denně.

Pokud dojde k úmrtí v nemocnici či v domově seniorů dostavte se do naší objednávkové kanceláře v Příbrami a mi zajistíme vše potřebné.

Pokud již zesnulého odvezla jiná, než Vámi vybraná Pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u této služby sjednat pohřeb. Volba Pohřebního ústavu záleží vždy na Vás.

Doklady

 • Občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu

Pro sjednání pohřbu není potřeba potvrzení o úmrtí.

Úřední záležitosti

Urna bude vydána objednavateli pohřbu do dvou týdnů od konání obřadu.

Úmrtní list vydává matrika městského/obecního úřadu podle místa úmrtí. Úmrtní list může být vydán manželce/manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. Zájemci o vydání úmrtního listu by měli doložit právní zájem příslušným dokumentem (občanský průkaz, rodný list, oddací list). Obvykle je úmrtní list vydáván objednavateli pohřbu.

Matrika zasílá úmrtní list doporučeným dopisem na adresu objednavatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Občanský průkaz se odevzdává při sjednání pohřbu Pohřební službě. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku. Matrika na základě těchto údajů vystaví úmrtní list.

Kartu zdravotní pojišťovny zemřelého odevzdejte na kterékoli pobočce příslušné zdravotní pojišťovny s kopií úmrtního listu.

Manželka/manžel zemřelého by měl zažádat o nový občanský průkaz s aktualizovaným zápisem stavu. Nový občanský průkaz Vám vydá oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. K žádosti o nový OP je nutné předložit:

 • Váš občanský průkaz
 • Úmrtní list (originál)
 • Jednu fotografii

Důchod

Matrika sama ukončí pobírání důchodu. A na OSSZ lze zažádat o vdovský/vdovecký důchod.

Matrika sama ukončí pobírání důchodu. A na OSSZ lze zažádat o vdovský/vdovecký důchod.

Pokud máte nárok na sirotčí, vdovský či vdovecký důchod po úmrtí příbuzného, je potřeba uplatnit tento nárok podáním žádosti u Správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

Pro žádost je třeba předložit:

 • Občanský průkaz pozůstalého vdovce / vdovy
 • Oddací list (originál)
 • Úmrtní list manžela / manželky (originál)
 • Poslední výměr důchodu manžela / manželky
 • Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce / vdovy
 • Vdovci / vdovy po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod je třeba předložit:

 • Občanský průkaz žadatele

 • Rodný list dítěte (originál)

 • Potvrzení o studiu, nebo učebním poměru dítěte

 • Úmrtní list (originál)

Pohřebné

Nárok na státní příspěvek na pohřeb – pohřebné má ze zákona osoba, která vypravila pohřeb:

 • Dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem

 • Osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě, nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky

Poznámka: Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a zákona č. 256/2001 Sb.

Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, podejte si písemnou žádost o pohřebné na kontaktních místech státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti doložte úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu

Práce

Zaměstnanec má právo na dva dny placeného volna a další den placeného volna na pohřeb v případě úmrtí manžela/manželky, druha nebo dítěte. 

V případě úmrtí sourozenců, rodičů, tchána/tchyně, prarodičů, švagra/švagrové, snachy/zetě mají zaměstnanci nárok na jeden den placeného volna. Pokud zároveň zařizujete pohřeb máte nárok na jeden den volna navíc.

U vzdálenějších příbuzných platí totéž, podmínkou však je sdílení domácnosti v době úmrtí.

Pozůstalost

Dědické řízení (pozůstalost) vyřizuje příslušný notář. Notář sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu.

Budete potřebovat:

 • Fakturu
 • Doklad o zaplacení
 • Úmrtní list zemřelého
 • Svůj občanský průkaz

Platba

Pohřeb lze hradit:

 1. Hotově v našich kancelářích
 2. Platba kartou v našich kancelářích
 3. Převodem na účet 9878840287/0100

Spotřebitelské spory

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů probíhá prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ZDE.